ښ ګ ګ

  ړۍ ڼ

 

ې ڼ ټګ
ې ڼ ېږ ړ

ې ګ ډۍ ې ړ
ې ګېډۍ ګېډۍ ې ړ ګ

ې ڼ ړ ړ
ړ ټ ښ

څ ې ې ګ ټ
ې ې ې ې ړې

ې ې ۍ ډۍ ړ
ې ړې

ې ې ړ
" " ې


 

ښ ګ ګ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .