ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 ګی

ې ې ګی
ځ ې ې ۍ ړ ګی

ښ ې
څګ ې ړ ړی ګی

ږ ې ړ ښی ې
ټ ړ ې ګی

څ ې ړ ې ګې
ې ې ړ ګ ګی

ې ی ړ ې ګ
΁ې ټې ې ړ ی ګی

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .