ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ښ ې ې څښ
ځ

ې ې ی
ځ

: ...
: Ӂږۍ ...
: ړ ...
: ښ ...
: ې ې ...
: ږ ې ښ ...
: ړ ...
: ړ ې
: ګۍ ...
: ...
: ...
: ې ې ښ...
: ګۍ ...
: ښ ...
: ې ...
: ې څې...
: : څګ ...
: ښې...
: څ ګ...
ګی
ۍ ټ
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .