ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

څ ګ ې ګ څې
ږ ګ څ

ښې ټ ې ی
څ څ ګځ ګ څې

ې ې ړ
Ӂ ګ ګ څ

ې ې ې ټ ځې ړ
ې ګ څ

ې ې
ې ې ې څګ څې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .