ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ې ځ
ړ ې ځ

ې ې ړ ړ
ې ځ


ی ځ


ې ځ

ѐې ې
ړ ې ې ځ

ې
̐ ړ ځ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .