ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ѐ ѐ ې ې
ې Ӂ

ې ښ ږ ې
ې ښې ې ѐ ې

ې ې ј
ړ ې ټ

څ ې ѐ ې ړ
ې ی ې ړ

ې څ ې
ې ښ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .