ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ړ ې
ځ ی ې

ګ ې ړ ې ږ
ې ګ

ږ ې ې ګړ
ږ ړ ګډ ښږ

ګې ټ ږ
ږ ې ړی

ځ ې ې ګ ې ړ
ښ ی

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .