ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ړ ې ځ ډ
څ ځ ډ

ې
ې ی ښی ǐ ځ ډ

ې ې ډې ԁ ڼ ړ
څ ې ΁ ځ ډ

ې
ې ې ځ ډ

ړ ې څ ړ
ځ ډ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .