ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ې ګ ې
ې ښ ګ ې

ې ې ې
ړ ې ې څ ګ ې

ې ې
ې ړ ګ ې

ې ګ ی ڼ ی
ډې څګ ې ګ ې

ړ ې ی ې ځ
ې ې ګړ ګ ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .