ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ۍ ړ ې ړ ټ ړ
ې ړ ې ړ ټ ړ

ې ړڅ ی ځ
Әڼی ښ ې ږ ټ ړ

ځ
ښ ټ ټ ړ

ږ ې ړ ې
ټ ړ ټ ړ

ې څ ѐ ې ړی
ې ې ǘ ې ڼ ټ ړ

ښ څ ې ړی
ې ڼ ټ ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .