ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

Ӂږۍ ګډ ړ
ې ې ږ ې ړ

ې څښ ښ ۍ
ږ ړ ړ ې ړ

ړګ ښ ړ
ګږ ګ ې ړ

ې ړ ې ښ 
ʘ ړ ږ ځ ړ

څګ ی ې
ې ړ
ږ څ څ ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .