ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
 

ښ ګ ی
څ ګ ی

ې ړ
ې ې ی

ې ړې
ې ی

ړ ځ
ښی ی

ې
ې ی

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .