ښ " "

  ړۍ ڼ

 
 

 

 

: ې ...    ی
: ړ ې...    ی
: ې ...    ی
: ګ ....    ی
: ...    ی
...     ی
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .