ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ې ی ځ
څ ی ې ی ې ځ ځ

ې ګ ځ ې ښې
ی ې ډې ګ ځ

ې ړګ ېړ
ی ې ې ځ ځ

ی ډ
ې ګ ځ

څ ې ی ی
ې ځ

ۍ یږ
ی ځ ځ

ی ښ
ی
ی یګ ځ


 

  ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .