ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ړ یې ې څ ځ
ګ ګ ځ

ږ ږ
ګې ې ې ځ

ی ی
ی ی ځ ځ

ښ ې ګ ې ې ړ
ې ی ځ

څ ېږ ی ېښ یږ
ې ې یې څړی ځ

ی یې یې ښ
ی ځ ډ ځ


 

  ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .