ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ې ګې ې
څ ی ښ ې ې

ې
ډې ې ΁ ی ې

ې ې ی
ښ ې ې

ې
ړ ڼ ې

یې эی ګڼ
ی ی ې

ی ې یڅ
ډیې ړې ړې ې


 

  ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .