ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ګ ی
ې یې یږ

ی ی
ړ ې

یې ې ې ړی ی
ې څ ی

یی ې ې ړ
ی ې

ږې ې ې ǘ
ی
ی ې


 

  ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .