ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ی ی ښ ǁې
څ ی ښ ǁې

ېږې ې ګ
ی ښ ی ښ ǁې

ی ی ې ې ی
ې یې ې ځ ښ ǁې

ې ګ ډې
ې ې ګ ښ ǁې

ټې ړې
ې ګ ې ځ ښ ǁې

ی یې ی ǁېښ ړ
ې ې ښ ǁې

ډې ځی ې ړ
ی  ښ ǁی


 

  ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .