ښ ( )

  ړۍ ڼ

 

ښ ډ ې

ی ۱۳۵۶ ګ ګڼ ې ېږېی ی . ې Ϙې ګړ ی ΁ ǘ ګ ې ې ړ . ې ΁ې ړۍ ړې ړې . ۱۳۷۱ ې ګ ې ګڼ ʘ ې ې ې ۱۳۷۴ ې ی ې ټۍ ځ ې ې ګ ځ ړ ډې ځی ټ ړ ې Ϙګۍ э . ښ ړ ې ې ې с ړ څ ې ې ΁ ډ ΁ ړ ې ې ې ې ې ړ ې ډې ېې ې . ې ې ې ډ ښ ې ډ ټ ګ :
ǁ :


١-(ړ ڼ ې ځ ی ګ ) ړې ټګ ١٣٧٧
٢- ( څ ې ځ ) ټ ١٣٨٩
Ǎǁ :
٣- ګ
٤-
٥- ګ ډ ټګ
٦- Ӂ ǘ ړې
٧- ګ Ӂ ې ډې ړ
٨-ېې څ ړ ړ
٩- ېې ې ټګ
١٠- ړۍ څ ې ړ
١١- ښ
١٢- сېښ ګښ ړ څړ .

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .