ښ ( )

  ړۍ ڼ

Home

 

ی

ې ې ښې ډېې ډۍ ې ې
ټ ې
ې ې ې
څ ې ګ ې

ې ې ښ ډې ې
ېګی ې ې ې
ې ی ټۍ ړې
ې ې څګ ې ګ ې

ې ې ډېې ې ې
ې ښ څېړ
ګ ږ ې ې ې
ʘ

ې ې ې ګ
ګ ټګ ڼی
څڼ ځ
ڼ ې ډې ې ڼی

ې ې ې ډ ې
ې ټ ټ ې
ېې څې ګ ځګ ځ
! ې

ې ې ړی ې
ې ڼ ګ ې ړی
ږ څی ی
ړی

ې ډې ې ې
ې ې ښی
ګ ې ګ
ګ ړ ښی

ې ې
ې ې ې ۍ ې ې
ډ Ϙ ښ
ې ڼ ې ې ې ګړی ې ې

٢٦-١-٢٠٠٣
 

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .