ښ ( )

  ړۍ ڼ

 

ګ

ې ې ې ړ
ګې ړې ګ ې ړ

ې ې ړ
ږ ې ګ ې ړ

ېږ ې ې ځی јړ ګ ګ
ټ ې ې ې ړ

ې ږ ځ
Ԙ ګ ې ړ

ې ګ
ښǁېۍ Ǎ ې ړ

ې ځ ې
ې ړ ې ړ

ګ
ې ښ ʘ Ӂ ې ړ

ېې ې
Ӂڅ ې ړ

ېږ ړ ې
څګ ې ړ ګ ې ړ ې ړ

ې ړ ې
ې څې ې ړ

١٣٧٧/١/١١ ټ

 

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .