ښ ( )

  ړۍ ڼ

 ړ ې ې ړې ې ې ی
ټټ ړ ې ې ی
ځ! ې ځ ړ
ډې ې ی
ښ ګ ګ
ې ځ ې ی
ې ې ې ې څ ګ ی
ی ې ښ ې ی
ډ ې ټې ې ټ恘 ګ ې ښې
ی  ې ې ی
ې ړ
ټ ې ډې ې ی
ۍ!!! ږ ږ ځ ې
ی ګ ې ګ ې ې ی

٢٠٠ۍ ١ ښ

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .