ښ ( )

  ړۍ ڼ

 

څ

ې ډې ږې
ګ ړ ې
ې ښǁېۍ ې ې څ ډې
ې ښ
ډ څ ېږ ې јږ
ګې ټې څې ڼ
ټې ې څې ښې ځ
"  "  ې څ

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .