ښ ( )

  ړۍ ڼ

Home

 

ې

ې څې ګ
ې ې ې ېږ

ی ې
ګګ ېې ېږ

ې ې ې څې ګځ
ځ ېږ ېږ

څ ې ړ ګ ړې
ټ ړګ ښ ېږ

ړ ړۍ ټ ԁ ټ ړ
ې ې ډېې ې ېږ

٢٠٠٢- ګ ٢٣ ېښ
 

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .