ښ ( )

  ړۍ ڼ

Home

 

ې ټ

ړ
             ې
                                  ې ټ
ټ ې ښې ټ
ټ ې ځ ې ԁې ې
ټ ېې ې ې

ې ۍ ډ
ې ړ ې ښې ۍ
ې ǘړی ګ ښی
ې ې ې
                                 څ ټګې
( ښ ډۍ ) ې ښی
ې ې ې
ځړ ې ښ ګ ښی
ې ې
ښی ځ
ې ې ېښ ې

ځ ې ې ی ې

ې ښ
ځې ڼ ټ ې
ۍ ΁ ګ ېښې
ټ ې ې ڼ ړ
ړ ځ ېښې

څ ړ ښ څ ې ې
ګ ډې ې ې
ډې
ې ښ
ې ې ړې
ې ړ ګ
ې څګ ې ρ
ټې ې ټǁ

***     ***    ***

ې ې ښ ې
څ
ې .

ی ې
ړ ې
ټ ې ښې

ټ ې ځ ې ԁې ې
ټ ې ېې ې
ې ټې ԁ
                                   
                                            ېې ې


٢٠٠٤-ی -١٢

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .