ښ ( )

  ړۍ ڼ

 

ګګی


ټ ېې ټ ګګی ی
ی ګګ ی ی ښ ګګی ی

ې ې ځ
ې ۍ ګګ ګګی ی

ې ټې ګې ې
ږ ې ګګی ی

ې ګ ګ ې ې
ی ښ ګګی ی

ږی ې ږ
ې ګګی ی

ښې ښ ې ړ
ې ې ګګی ی

١٣٧٧٧/٨/٤ ګڼ
 

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .