ښ ( )

  ړۍ ڼ

 ې ښ
ی ې ګ

ې ۍ څګ Ӂېې ډې !
Ӂ ې ې ڼ ې ګ ګ

څګې څګې ې ې ې
ګ ې ټ ې

ې ښ ټټ ې
ې ې ګ

! ږ ټ ګ ټ
ړ ј

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .