ښ ( )

  ړۍ ڼ

 

څ


ې ې ډ ړګ ګ ېځ
ې ј ʘ ګ ېځ

ې ڼ
Әې ې څګ ېځ

ې ګ ګې ېې ښ
ې ټ ټ ځګ ېځ

ګ ښ ې ې
ټې ې ې ې ې ګ ېځ

ښ ! ې ې ښ ځ
څ ی ې ې ګړګ ېځ

ښې ګې ې ډې څ ښ
ېږ ې ې ګ ېځ

ې ۍ ې څګ
ګ ېځ

ډې ې ړ
ی ړ ې ګ ځ

١٣٣٧٧/٢/١

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .