ښ ( )

  ړۍ ڼ

 
 ډۍ:
ګ !! 

ې ی ی
(( ګ ی ))
ې ښ ښǁېۍ ټې ګځ
څ ې ی
ټی ټی ې
ې ې ی
Ǎ ی Ә ځی
ټ Ӂ ښ ی
ԁې ړ ې ډې ې
(( ی))
ې ې ې
ǁ ی
ږ ې ځ
ې ګ ی
ښ ǘږ
ې ې ړګ ی
ګی
ګ ړ ګ ی
ԁ ې ږ
ګېی ې ی
ې ې ԁې ې
ګ ې ی
ې ې ې
ی ځ ګ ی
((ԁ ۍ ړ))
(( ی ړ Ӂ ی ))
(( ی ګ !!
څ ږی ېړ ی))
٢٠٠٢-٢-١٨ ېښ

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .