ښ ( )

  ړۍ ڼ

Home

 ی
ی ی

ږ ې Ә
Ӂږۍ ی

Ӂ !
څ ی

ې ې ܘ
ې ې ی

ېې ډۍ ټې ړ ې
ې ی

١٣٨٤/٢/٥
 

ښ ( )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .