ښ ( )

  ړۍ ڼ

 
ښ ډ

ښ ښ ټ ې څ
Ǎ ګې
    ی

ښ ړۍ ټګ ړ ڼ ې ځ ی

 

: ې ډګ...    
: ې ې ...    
: ې ...    
Ǎ
ی
ې ټ
ښѡ
ی
ې 
ې 
ېی
ټ

ڼ 

څ 
ېږ 

ګګی

ګ
ډۍ ( ګ )
ګړی

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .