( پسرلې )

( پسرلې )
پسرلېه راغلې بېا په خپل وخت او زمان
زه لا تر اوسه خوار پروت ېم په هجران

پسرلېه تا سره تازه شې دشت او دامان
زما زړه غواړې د خپل وطن خوبان

پسرلېه تا سره خشحال او لاس پکار شې بزګران
هر څه راته ډېر دې مګر زه ورته حېران

... پسرلېه رښتېا تا سره پېدا شې رقم رقم ګلان
زه خشحاله نه ېم ځکه نه لرم ېاران

پسرلېه ته شفاېې در سره جوړېږې ناروغان
زه په زړه درد لرم په علاج مې نه پوهېږې حکېمان

پسرلېه قدم دې نېک ده تا کښې نشته نقصان
ظالمانو ترې شړلې ېم د وطن په ارمان

پسرلېه نوم دې خوږ ده بوې د ځې تر اسمان
زه دې په بوې نه پوهېږم ځکه دماغ ده فرېشان

پسرلېه تا خو جوړ کړې هرې خواته ګلستان
زه دې غم په بستر پروت ېم ېم ناتوان

پسرلېه ته ملامت نه ېې هرچاته ېې ګران
زه قسمت راوړې په پردې وطن پروت ېم حېران

پسرلېه تا ثابت کړ خپل هوېت په ټول جهان
زه ښاېسته محېط کې پروت مګر بې هوېت او نشان

پسرلېه زما له وطنه ېې جوړ کړې ېو شهر ناپرسان
زه له مجبورېت ېم له خوږ وطنه ګرېزان

پسرلېه خبر ېې که نه کوم ختم دې قران
چه په بل ځل په خپل وطن درته وکړم سلام
( نورې