د پښتو (ی) د استعمال مورد

په پښتو ژبه کې د بل هر توري په شان (ی)ګانې د کارونې ځاګړي ځایونه لري . که چیرې يه نظم کې هر یوه پر خپل ځای نو د متن په روانی ،اسانی، معانیزې څرګندونې خوږلنۍ کې به ډیره مرسته وکړي.
خو که چیرې دا یاګانې پر ځای او خپله بڼه ونه کارول شي نو لوستونکی د متن په لوستلو کې ټکنی کیږي او کله کله دې ته مجبوریږي چې د جملې پای ته ځان ورسوي او بیا له سره د جملې روغه بڼه ولولي. دا ددې معنا ورکوي چې د پښتو هر لوستونکی د پښتو د هر کتاب متن دوه ځله لولي. کله کله د یاګانو د ناسمې کاریدنې له کبله ،جمله یا ترکیب همغه د لیکوال غوښتنې معنا هم نه شي رسولی او لوستونکی له ذهنی ستړیا سره مخامخوی ږ هغه کسان خو لا له ډیرو ستونزو سره مخامخوی چې پښتو لیک لوست یې پوره او بشپړ نه و