کار ېعنې څه ؟

کار د نړې ټولو انسانانو دپاره د اهمېت او قدر وړده.
کار د ژوندانه دپاره او ژوند د کار دپاره.
کار--- صحت ده ، عزت ده ،حرمت ده ،سعادت ده ،شجاعت ده ،قوت ده ، صداقت ده ،
قدرت ده ، شتمنې ده ، خدمت ده ، بخت ده ، کامېابې ده ،خوشحالې ده ،اهمېت ده ، غېرت ده،
عبادت ده، او حلال کار د اسلام له نظره واجب ده .
بلاخره کار نه کول ژوند نه کول دي او د ژوند اصلې هدف کار ده.

( نورې )