لومړی مخ
جايگاه حکومت نادرشاه...
د غازي امان الله خان ...
يوه لنډه کره کتنه
خپلواکي د هر ملت ...
په افغانستان کې د پښتنو...
د ډيورنډ منحوسه کرښه...
امريکا د تروريزم...
په سويډن کې ټولټاکنې...
په سويډن کې د افغانانو...
مينه - لنډه کيسه
شعرونه
سپورتي خبر
د روزګان خپرونه...
ته د ولس يې او ولس...
زموږ سره اړيکې
د نوې هيلې نورې ګڼې