کـــــــــــور

د لنډيو لومړی مخ

 

د لنډيو په هکله د ليکوالو نظرونه
 

مضمون

ليکوال

په پښتو کې لنډۍ څه ته وايي استاد حبيب الله رفيع
د پښتو لنډيو ژوند څلونيمو زرو کلونو ته رسيږي هارون حکيمي
لنډۍ، مصرۍ ، ټپۍ رفيع الله ستانکزی
په لنډيو کې خندونکې توکي محمود نظري
لنډۍ د ګلونو په سمندر کې محمد حامد حليمي
د پښتو لنډيو په اړه يو څو خبرې ولايت خان ځدراڼ