ې   |  Hewad Afghanistan

۱۳۸۶ . . ۍ ټ

۱۳۸۵ . . ۍ ټ
  ۱۳۸۴ . . ۍ ټ
۱۳۸۳ . .   ۍ ټ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
ېې ""  ښ "" ې ډې ې