١٣٨٣

 غويی ( ثور )

2004

 ١٤٢٥

April - May

لومړۍ خور ( ربيع الاول ) ــ دوهمه خور( ربيع الثاني )

جمعه
Friday
Fredag
پنجشنبه
Tursday
Torsdag
چهارشنبه
Wednesday
Onsdag
سه شنبه
Tuesday
Tisdag
دوشنبه
Monday
Måndag
يکشنبه
Sunday
Söndag
شنبه
Saturday
Lördag

٤

  ٣

٢

١  
23          ٤ 22           ٣ 21           ٢ 20      لومړۍ خور
١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥
30        ١١ 29         ١٠ 28          ٩ 27          ٨ 26            ٧ 25            ٦ 24            ٥
١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢
7         ١٨ 6        ١٧ 5        ١٦ 4          ١٥ 3          ١٤ 2       ١٣ May        ١٢
٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩
14        ٢٥ 13       ٢٤ 12        ٢٣   11        ٢٢ 10              ٢١ 9          ٢٠ 8         ١٩
  ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦
20  دوهمه خور 19        ٣٠ 18         ٢٩ 17         ٢٨ 16         ٢٧ 15         ٢٦
   

د وري لومړۍ نېټه د مُحمد ص  هجرت له مکې معظمې څخه مدينې منورې ته.
د غويي   ٧  نېټه د خلقيانو او پرچميانو د کودتا ورځ ( ١٣٥٧ لمريز).
د غويي   ١١ نېټه د بزګر نړۍ واله ورځ.
د غويي   ١٢  نېټه مولود شريف.

 

تېره مياشت

بېرته لومړي مخ ته

راتلونکې مياشت