١٣٨٣

وږی ( سنبله )

2004

١٤٢٥

 August - September د خدای تعالی مياشت ( رجب )  ــ  برات ( شعبان )
جمعه
Friday
Fredag
پنجشنبه
Tursday
Torsdag
چهارشنبه
Wednesday
Onsdag
سه شنبه
Tuesday
Tisdag
دوشنبه
Monday
Måndag
يکشنبه
Sunday
Söndag
شنبه
Saturday
Lördag
٦ ٥ ٤ ٣ ٢

١

 
27         ١١ 26        ١٠ 25           ٩ 24         ٨ 23           ٧ 22            ٦
١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧
3         ١٨ 2            ١٧ Sep.      ١٦ 31         ١٥ 30          ١٤ 29          ١٣ 28           ١٢
٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤
10          ٢٥ 9         ٢٤ 8        ٢٣ 7          ٢٢ 6        ٢١ 5              ٢٠ 4           ١٩
٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١
17          ٣ 16          ٢ 15      شعبان 14           ٢٩ 13           ٢٨ 12           ٢٧ 11          ٢٦
  ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨
21          ٧ 20             ٦ 19             ٥ 18             ٤
 

د وږي ٩ نېټه د پښتونستان ورځ.
د وږي ١١ نېټه  دسولې نړۍ واله ورځ.
د وږي ١٧ نېټه د زده کړې او مطبوعاتو نړۍ واله ورځ.
د وږي ٢١ نېټه د امريکا د متحده ايالاتو پر نړۍ وال تجارتي بانک مرکز باندې ترورستي حمله ( ٢٠٠١ ، ١١ سپتمبر).

 

تېره مياشت

بېرته لومړي مخ ته

راتلونکې مياشت