١٣٨٣

مرغومی ( جدي )

2004 - 2005

١٤٢٥

 December - Junuary ميانې ( ذوالقعده ) ــ د لوی اختر مياشت ( ذوالحجه)
جمعه
Friday
Fredag
پنجشنبه
Tursday
Torsdag
چهارشنبه
Wednesday
Onsdag
سه شنبه
Tuesday
Tisdag
دوشنبه
Monday
Måndag
يکشنبه
Sunday
Söndag
شنبه
Saturday
Lördag
٤ ٣ ٢

١

 
24       ١٢ 23        ١١ 22         ١٠ 21        ٩
١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥
31       ١٩ 30       ١٨ 29        ١٧ 28         ١٦ 27        ١٥ 26       ١٤ 25         ١٣
١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢
7         ٢٦ 6           ٢٥ 5         ٢٤ 4           ٢٣ 3         ٢٢ 2             ٢١ 2005         ٢٠
٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩
14       ٣ 13         ٢ 12          ۱ 11         ٣٠ 10         ٢٩ 9          ٢٨ 8            ٢٧
  ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦
19           ٨ 18           ٧ 17            ٦ 16           ٥ 15            ٤
 

د مرغومي ٦ ، ١٣٥٨ لمريز کال د روسانو بربنډ وسله وال تېرې پر افغانستان باندې.
د مرغومي ١٢ د ٢٠٠٥ عيسوي کال لومړۍ ورځ.
 

 

تېره مياشت

بېرته لومړي مخ ته

راتلونکې مياشت