١٣٨٣

کب ( حوت )

2005

١٤٢٦

February - March حسن او حسين ( محرم ) ــ صفره ( صفر )
جمعه
Friday
Fredag
پنجشنبه
Tursday
Torsdag
چهارشنبه
Wednesday
Onsdag
سه شنبه
Tuesday
Tisdag
دوشنبه
Monday
Måndag
يکشنبه
Sunday
Söndag
شنبه
Saturday
Lördag
٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢

١

25        ١٦ 24        ١٥ 23         ١٤ 22         ١٣ 21         ١٢ 20          ١١ 19            ١٠
١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨
4         ٢٣ 3        ٢٢ 2         ٢١ March    ٢٠ 28         ١٩ 27       ١٨ 26          ١٧
٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥
11        صفره 10           ٢٩ 9         ٢٨ 8         ٢٧ 7         ٢٦ 6          ٢٥ 5          ٢٤
٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢
18         ٨ 17           ٧ 16            ٦ 15          ٥ 14          ٤ 13          ٣ 12           ٢
  ٣٠ ٢٩
20            ١٠ 19           ٩
 
د کب  لومړۍ  نېټه د عاشورې ورځ.
د کب ١٨  نېټه د ښځو نړۍ واله ورځ.
 

 

تېره مياشت

بېرته لومړي مخ ته