١٣٨٣

    سلواغه ( دلو )

2005

١٤٢٥

Junuary - February د لوی اختر مياشت ( ذوالحجه ) ــ حسن او حسين ( محرم )
جمعه
Friday
Fredag
پنجشنبه
Tursday
Torsdag
چهارشنبه
Wednesday
Onsdag
سه شنبه
Tuesday
Tisdag
دوشنبه
Monday
Måndag
يکشنبه
Sunday
Söndag
شنبه
Saturday
Lördag
٢

١

 
  21      اختر 20          ٩
٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣
28       ١٧   27         ١٦   26       ١٥   25       ١٤ 24        ١٣ 23          ١٢   22         ١١
١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠
 4         ٢٤  3          ٢٣   2          ٢٢ Feb.       ٢١   31           ٢٠   30           ١٩ 29           ١٨
٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧
  11           ٢   10        محرم   9         ٢٩ 8         ٢٨ 7          ٢٧  6            ٢٦   5            ٢٥
٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤
  18          ٩   17          ٨   16          ٧   15           ٦   14           ٥   13               ٤   12             ٣
 

د سلواغې لومړۍ نېټه د عرفې ورځ.
د سلواغې ٢  نېټه د  لوی اختر نېکمرغه ورځ.
د سلواغې  ٨  نېټه د نابغه سيدجمالدين افغان د مړينې ورځ په استانبول کې.
د سلواغې ٢٦ نېټه د روسانو بېرته وتل له افغانستان څخه.
 

 

تېره مياشت

بېرته لومړي مخ ته

راتلونکې مياشت